Med nesten 8.000 lærekontrakter bak oss, har Opplæringskontoret for tømrerfaget vært en betydelig arena for rekruttering til tømrerbransjen.

Hvem er vi?

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert av Bygg- og Tømrermestrenes Forening i 1967. Kontoret er landets første opplæringskontor, og ble startet fordi mange av medlemsbedriftene vegret seg for ansvaret ved å ansette lærlinger, især i tider med liten og usikker ordrereserve.

Dette problemet ble løst for bedriftene da vårt opplæringskontor ble etablert. Lærekontraktene ble inngått med opplæringskontoret, og bedriftene sto derved friere i sitt ansvarsforhold overfor lærlingene.

Ser vi på årene som har gått siden etableringen, er det ikke tvil om at denne måten å ta hånd om opplæringsansvaret og rekrutteringsproblemer på, har vist seg å være den riktige. Vi har lenge jobbet for lærlingenes, og lærebedriftens interesser og etter mer en 50 år har vi fortsatt et ønske om å ligge i tet i fagopplæringen

Hvert år inngår vårt kontor rundt 200 lærekontrakter i tømrerfaget. Antall oppmeldinger til svenneprøven er noe lavere. Erfaringen tilsier at uten vår assistanse ville mange av lærlingene ikke blitt registrert, og faget hadde ikke fått nødvendig rekruttering. Videre ville bransjen hatt en betydelig mangel på faglært arbeidskraft.

Hva gjør vi på opplæringskontoret?

Vi gir deg opplysninger om faget, og kan dessuten registrere deg som fremtidig lærling. På denne måten kan vi aktivt gå inn for å skaffe deg kontrakt med en bedrift, som både geografisk og på annen måte passer for deg.

Vi er en viktig støttespiller og et bindeledd mellom bedriften, lærlingen, skoleverket og myndigheter. Vi har kunnskap, erfaring og et nettverk som kan veilede og støtte lærlingen og bedriften fram til den avsluttende svenneprøven.

Vi sørger bl.a. for å formidle søknader om læreplasser. Vi inngår lærekontrakter, følger opp lærlingene ute i bedriftene, og sørger for at opplæringen skjer i hht. læreplanen. Vi tilbyr lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, og gir råd og veiledning til bedriftene. Mot slutten av læretiden kaller vi inn alle lærlinger til teoretisk undervisning, enten det er voksenlærlinger som skal avlegge eksamen eller rettighetslærlinger som skal ha VG3 undervisning. Avslutningsvis foretar vi oppmelding av lærlingene til svenneprøven. Opplæringskontoret for tømrerfaget har samarbeidsavtaler med store og små bedrifter, som forestår den praktiske opplæringen. Kontoret dekker i hovedsak Oslo og Akershus.