Byggmesteren – Fagtidskrift for Byggebransjen

Byggforlaget AS utgir BYGGMESTEREN for Norges Byggmesterforbund. Bladet utkommer månedlig unntatt i juli og desember.

BYGGMESTEREN er ett av byggebransjens eldste tidsskrifter. Bladet utgis av Byggforlaget AS for Norges Byggmesterforbund. BYGGMESTEREN er et fagtidsskrift for små og mellomstore bedrifter i byggebransjen, og gir praktisk rettet informasjon om arbeisteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.

http://www.byggmesteren.as/

Norges Byggmesterforbund

Norges Byggmesterforbund ble etablert i 1919 og er i dag byggenæringens største organisasjon målt i antall medlemsbedrifter. Vi ønsker å være en slagkraftig organisasjon gjennom å ha seriøse kvalitetsbedrifter som våre medlemmer.

http://www.byggmesterforbundet.no/

Mesterbrev

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Formålet med ordningen er å:

  • sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og handelsdepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står Mesterbrevnemndas sekretariat for.

Blimester.com

Vi bygger Norge – Byggnæringsens landsforening – BNL

Samfunnets behov for bygg og anlegg dekkes av dyktige og profesjonelle yrkesutøvere som kan sitt fag. Byggenæringen er en typisk infrastrukturnæring. Den gjør det mulig for andre næringer å skaffe seg inntekter, den setter oss i stand til å leve et problemfritt og komfortabelt liv. Et moderne samfunn er avhengig av tilgang til boliger, skoler, næringsbygg, veier, vann og avløp for å kunne fungere. Ingen annen næring har større direkte eller indirekte innvirkning på landets brutto nasjonalprodukt (BNP) som denne næringen.

http://www.vibyggernorge.no/

Utdanningsetaten/Fagopplæring i Oslo Kommune

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring er sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Avdelingen har ansvar for lokal forvaltning av fagopplæring i arbeidslivet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/

Fagopplæringen (Akershus Fylkeskommune)

Fagopplæringen godkjenner lærebedrifter og lærekontrakter, påser at Opplæringsloven følges, tilbyr instruktørkurs, utbetaler tilskuddd til lærebedriftene, er ansvarlig for oppnevning og skolering av prøvenemndsmedlemmer, koordinerer fag-/ svenneprøver og kompetanseprøver, utsteder fag-/ svennebrev og kompetansebevis, informerer skoler og formidler søkere til lærebedrifter.

http://www.yrke.no

Læreplan for tømrerfaget

Læreplan for videregående opplæring – Studieretning for byggfag – Opplæring i bedrift – Tømrerfaget. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1996

https://www.udir.no/kl06/TMF3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Kunnskapsdepartementet

http://www.dep.no/kd

Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning
http://www.lanekassen.no/